Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου
Κεντρικά Εργαστήρια
Τμήμα Iατρικών Aπεικονίσεων
Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας
Μαγνητική Τομογραφία
Ακτινολογικό Tμήμα
Πυρηνική Ιατρική
Παθολογοανατομικό
Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας