Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον τοκετό, θα παραλάβετε την Δήλωση Γέννησης από την Προϊσταμένη του Μαιευτικού Ορόφου. Η Δήλωση του μωρού σας θα γίνει στο Ληξιαρχείο Νίκαιας, εντός 10 ημερών. Επιπρόσθετα θα σας ζητηθεί να εκδώσετε το ΑΜΚΑ του μωρού σας, στο ΚΕΠ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ληξιαρχείο. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
  • 2 Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρωτότυπα ή επικυρωμένα (επικυρωμένα αντίγραφα έως έξι μηνών)
  • Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των 2 γονέων

Σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών απαιτούνται τα εξής:

  • Διαβατήριο και των δύο γονέων
  • Πιστοποιητικό Γάμου μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Πρεσβεία ή από Δικηγόρο