Δείτε εδώ την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2016.