Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ: Αντιπρόεδρος
Ταλάρης Θεόδωρος: Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμάρκου Μαρία: Μέλος
Τσιρόπουλος Στυλιανός: Μέλος